Hyvity - valeurs et engagements

Các giá trị & cam kết

Tại Hyvity, chúng tôi tuyệt đối TÔN TRỌNG Thiên nhiên…

Tuyên ngôn

Tại Hyvity, chúng tôi tuyệt đối TÔN TRỌNG Thiên nhiên và những nguồn lực từ thiên nhiên nhằm phục vụ cuộc Sống. Khởi nguồn, là NƯỚC, nguồn lực quý và cần thiết. Một sức mạnh cơ bản đã định hình hành tinh của chúng ta và cho phép phát triển hoạt động của con người. Nó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tương lai của nó.

Kết hợp với trọng lực, các dòng nước là nguồn năng lượng tái tạo to lớn. Bằng cách tích hợp vào vòng tuần hoàn nước tự nhiên, các nhà máy thủy điện kết hợp các kỹ năng của con người với các lực lượng tự nhiên để tạo ra năng lượng không có carbon, hợp lý, hiệu quả và bền vững. Đây là lý do tại sao Hyvity cam kết, HIỆP LỰC lâu dài với các vùng lãnh thổ và người dân địa phương, để khởi xướng vòng tròn bền vững chuẩn mực bằng cách đồng phát triển hài hòa sản xuất thủy điện và chia sẻ tài nguyên.

Doanh nghiệp thường trực của chúng tôi thiết kế, phát triển và quản lý các nhà máy điện vừa và nhỏ như quản lý một hệ thống MA TRẬN đích thực, gắn liền với môi trường và nền kinh tế của họ để,

CÙNG NHAU, NUÔI DƯỠNG từ hôm nay một nguồn NĂNG LƯỢNG CHUẨN MỰC BỀN VỮNG.

Cùng nhau thực hiện vượt lên tầm cá nhân

Lắng nghe người dân địa phương và những người đại diện của họ

Chúng tôi tin rằng phần lớn tri thức và năng lực chuyên môn đều hình thành từ kinh nghiệm thực địa. Hyvity đặt trọng tâm vào việc lắng nghe trong quá trình phát triển dự án của doanh nghiệp mình. Trong suốt quá trình triển khai dự án, chúng tôi luôn khuyến khích chia sẻ, trao đổi và đối thoại. Bằng cách huy động tất cả các nhân tố liên quan tại địa phương, chúng tôi xây dựng vì sự thích ứng, sự hỗ trợ qua lại và tham gia của người dân địa phương.

Tôn trọng thiên nhiên và hệ sinh thái thiên nhiên

Đội ngũ ở Hyvity tin rằng nguồn thủy điện có liên hệ chặt chẽ với đa dạng sinh học. Tôn trọng sâu sắc Thiên nhiên và thấu hiểu hệ sinh thái dễ bị tổn thương vốn là giá trị cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi cam kết làm việc hướng tới việc tích hợp và bảo tồn đa dạng sinh học. 

Hiệp lực chia sẻ với lãnh thổ địa phương

Thông qua sự tham vấn tích cực của các đối tác tại địa phương ngay từ khởi đầu của dự án, chúng tôi tìm kiếm sức mạnh tổng hợp tốt nhất giữa các hoạt động khác nhau của nguồn nước (thể thao dưới nước, du lịch sinh thái, thủy lợi, câu cá, v.v.) và năng lượng và môi trường.

Chính trực trong cộng tác lâu dài

Hyvity là thành viên của một tập đoàn gia đình có uy tín, năng động và đáng đáng tin cậy trên toàn thế giới. Chuyên môn khởi đầu trong lĩnh vực nông nghiệp và lịch sử hình thành của chúng tôi giúp chúng tôi trở thành một đối tác hiểu rõ những thách thức và trách nhiệm liên quan dài hạn. Đối với Hyvity, Chính trực đồng nghĩa với trách nhiệm, tôn trọng và tin tưởng. Chúng tôi muốn đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển của mình thông qua các hợp tác bình đẳng và minh bạch.

Chúng ta cùng nhau phát triển một năng lượng bền vững