1 – Điều hành Web

Trang web www.hyvity.com do Hyvity xây dựng và quản lý, do ông Pierre-Marie Hénin làm đại diện.

Văn phòng trụ sở đăng ký được đặt tại 16 đại lộ Friedland, 75008 Paris, PHÁP.

Số đăng ký tại Cơ quan Đăng ký Thương mại và Doanh nghiệp Paris: 811 794 445

Số đăng ký kinh doanh: 811 794 445 000 15

2 – Thiết kế & Phát triển Web

Trung tâm NUDE – www.nude.eu

3 – Trang chủ lưu trữ

Trang web www.hyvity.com được lưu trữ bởi OVH – 2 rue Kellermann 59100 ROUBAIX – đã đăng ký với Roubaix RCS theo số B424 761 419, do ông KLABA đại diện – Điện thoại: 08 203 203 63 – Trang web: www.ovh.com

4 – Sở hữu trí tuệ và đạo nhái

Hyvity là giữ quyền sở hữu trí tuệ hoặc giữ quyền sử dụng đối với tất cả các nội dung có thể truy cập trên trang web, đặc biệt là văn bản, hình ảnh, đồ họa, logo, biểu tượng, âm thanh, phần mềm, ngoại trừ các nội dung được đề cập trong phần chú thích về hình ảnh bên dưới.

Mọi sự sao chép, đại diện, sửa đổi, xuất bản, điều chỉnh hoàn toàn hoặc một phần các nội dung trang web bằng bất kỳ phương tiện hoặc phương thức sử dụng nào đều bị cấm, trừ khi có sự cho phép trước bằng văn bản của HYVITY.

Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào với trang web hoặc một trong các nội dung của web sẽ được coi là cấu thành hành vi vi phạm và bị truy tố theo các điều khoản của điều L.335-2 và tuân theo Bộ luật Sở hữu Trí tuệ.

5 – Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Hyvity không chịu trách nhiệm pháp lý đối với thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cho thiết bị của khách truy cập khi truy cập trang web và do việc sử dụng thiết bị không đáp ứng các thông số kỹ thuật được nêu trong phần “Giới hạn hợp đồng về dữ liệu kỹ thuật” hoặc do sự xuất hiện một lỗi hoặc một sự không tương thích.

Hyvity cũng không thể chịu trách nhiệm về thiệt hại do hậu quả do việc sử dụng trang web.

Hyvity cố gắng hết sức để cung cấp cho người dùng thông tin và/hoặc công cụ có sẵn và đã được xác minh nhưng không thể chịu trách nhiệm về lỗi hoặc về sự hạn chế khả dụng trên trang web này. HYVITY cố gắng hết sức để cung cấp thông tin cập nhật, trong chừng mực các nhà cung cấp dịch vụ truyền đạt thông tin liên quan khi được yêu cầu cập nhật hàng năm.

6 – Quản lý dữ liệu cá nhân

Tại Pháp, dữ liệu cá nhân được bảo vệ theo bộ luật số 78-87 ban hành ngày 6 tháng 1 năm 1978, luật số 2004-801 ngày 6 tháng 8 năm 2004, điều L. 226-13 của Bộ luật Hình sự, Chỉ thị chung Châu Âu ngày 24 tháng 10 năm 1995 và Quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 27 tháng 4 năm 2016.

Khi sử dụng trang web, những thông tin sau có thể được thu thập: URL của các liên kết mà khách truy cập đã truy cập trang web, nhà cung cấp quyền truy cập của người dùng, địa chỉ giao thức Internet (IP) của người dùng và khu vực xem.

Trong mọi trường hợp, Hyvity chỉ thu thập thông tin cá nhân về khách truy cập cho nhu cầu của một số dịch vụ do trang web cung cấp. Người truy cập hoàn toàn biết và ý thức rõ việc cung cấp thông tin này, cụ thể là khi người truy cập tự mình nhập thông tin. Sau đó, người truy cập trang web được cung cấp thông tin rõ ràng về nghĩa vụ cung cấp hoặc không cung cấp thông tin cá nhân.

Theo các quy định của điều 38 và tuân theo luật 78-17 ngày 6 tháng 1 năm 1978 liên quan đến xử lý dữ liệu vi tính, tệp và quyền tự do, tất cả khách truy cập đều có quyền truy cập, chỉnh sửa và phản đối dữ liệu cá nhân bằng yêu cầu bằng văn bản và có chữ ký, kèm theo bản sao giấy tờ tùy thân có chữ ký và ghi rõ địa chỉ nhận câu trả lời.

Khi sử dụng trang web, những thông tin sau có thể được thu thập: URL của các liên kết mà khách truy cập đã truy cập trang web, nhà cung cấp quyền truy cập của người dùng, địa chỉ giao thức Internet (IP) của người dùng và khu vực địa lí của người dùng.

Không có thông tin cá nhân nào của khách truy cập trang web được công bố mà anh ta không biết, không được trao đổi, không chuyển giao, không chỉ định hoặc bán trên bất kỳ phương tiện nào cho bên thứ ba. Chỉ có giả định mua lại Hyvity và các quyền của nó mới cho phép truyền thông tin nói trên đến người mua tiềm năng, người sẽ bị ràng buộc bởi cùng nghĩa vụ lưu trữ và sửa đổi dữ liệu đối với người dùng trang web.

Xem trang Chính sách bảo mật để biết thêm thông tin.

7 – Luật áp dụng và quyền tài phán liên quan

Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc sử dụng trang web đều phải tuân theo luật pháp của Pháp. Và được giải quyết theo quyền tài phán độc quyền của Tòa án Thương mại Paris.

Luật số 78-87 ngày 6 tháng 1 năm 1978, được sửa đổi đáng kể bởi luật số 2004-801 ngày 6 tháng 8 năm 2004 liên quan đến xử lý dữ liệu, tệp và các quyền tự do.

Luật số 2004-575 ngày 21 tháng 6 năm 2004 về triển vọng nền kinh tế kỹ thuật số.

8 – Quyền hình ảnh

Bản quyền hình ảnh©

Shutterstock.com
France Hydro Electricité