Un Système de Gestion Environnemental et Social, pour quoi faire ?

Hệ thống quản lý môi trường và xã hội, để làm gì?

Tại Hyvity, chúng tôi biết rằng bất kỳ dự án phát triển nào cũng có tác động đến môi trường và cộng đồng địa phương. Mặc dù phương pháp hoạt động ba nguyên tắc “tránh, giảm, bù” đã trở thành nguyên lí thấm nhuần của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng mong muốn trang bị cho mình những công cụ cho phép chúng tôi đo lường những tác động một cách cụ thể.

Đây là lý do tại sao chúng tôi đã hợp tác với văn phòng nghiên cứu Insuco để thiết kế một hệ thống quản lý Xã hội và Môi trường hoàn chỉnh, có thể vận hành và vận dụng được cho tất cả các dự án của chúng tôi. Hệ thống này, ngày nay đã trở thành công cụ then chốt hỗ trợ các hành động và quyết định của chúng tôi, giúp chúng tôi dự đoán các yếu tố quan trọng quyết định các điều kiện cam kết của chúng tôi đầu tư trong một vùng lãnh thổ và thiết lập chi tiết bảng kế hoạch và dự trù cho các nghiên cứu sẽ được thực hiện nhằm vạch ra các kế hoạch hành động khi cần thiết.

Để phân tích tác động của các dự án đối với môi trường và cộng đồng địa phương, bất kể loại hình dự án nào (sẽ triển khai, sẽ xây dựng, đang vận hành cần cải tạo), chúng tôi đã phát triển một khung tiêu chí linh hoạt phù hợp các tiêu chuẩn môi trường, tiêu chuẩn xã hội và quản trị của Ngân hàng Thế giới và hệ thống phân loại châu Âu.

Nguyên tắc bền vững, hiệu quả và khả năng tiếp cận

Chúng tôi tích hợp các tiêu chí về tính bền vững, hiệu quả và khả năng tiếp cận trong suốt chu kỳ hoạt động dự án. Thông qua các lựa chọn xây dựng và quản lý tốt các hoạt động phát triển thủy điện, chúng tôi thiết kế các thiết bị nhằm mục đích sản xuất năng lượng trong nhiều thập kỷ với sản lượng tối ưu tùy thuộc vào nguồn tài nguyên sẵn có.

Tôn trọng thiên nhiên, đa dạng sinh học và hệ sinh thái

Hệ thống quản lý này tích hợp các chính sách và thực tiễn nghiêm ngặt nhằm bảo tồn hệ sinh thái dưới nước và trên cạn xung quanh các cơ sở thủy điện của chúng ta. Chúng tôi áp dụng các công nghệ và phương pháp tiếp cận thân thiện với môi trường để giảm thiểu các tác động từ chính chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đảm bảo sự chung sống hài hòa giữa hoạt động của chúng tôi và các nguồn tài nguyên thiên nhiên xung quanh chúng tôi.

Tôn trọng cộng đồng địa phương và việc sử dụng nước

Mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là cam kết về mặt xã hội. Hệ thống quản lí môi trường và xã hội của chúng tôi vận dụng một bảng tiêu chí hoàn chỉnh và các biện pháp cụ thể nhằm mục đích hiểu rõ, tôn trọng và hỗ trợ nhu cầu của người dân địa phương. Bằng cách hợp tác chặt chẽ với các cộng đồng này để giảm thiểu tác động xã hội, kinh tế và văn hóa, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của các vùng lãnh thổ, chúng tôi thúc đẩy các tác động bên ngoài tích cực xung quanh các dự án của mình. Chúng tôi tôn trọng nghiêm ngặt các mục đích sử dụng nước khác nhau, đảm bảo rằng các hoạt động của chúng tôi không làm thay đổi tính chất ban đâu và chất lượng của nguồn tài nguyên thiết yếu này.

Quan hệ đối tác và sự liên kết lợi ích với tất cả các bên liên quan

Chúng tôi tin rằng sự thành công của dự án phụ thuộc vào việc thiết lập các mối quan hệ đối tác vững chắc, quá trình tham vấn và gắn kết cho phù hợp lợi ích của tất cả các bên liên quan. Kiểu thức hợp tác này thúc đẩy tác động tích cực lâu dài cho mỗi dự án của chúng tôi. Lắng nghe và tôn trọng nhu cầu của người dân địa phương cũng cho phép chúng tôi xác định các sáng kiến ​​về môi trường và xã hội mà chúng tôi có thể thúc đẩy xung quanh các dự án của mình.

Khai thác theo tôn chỉ tôn trọng chuẩn mực nhân văn ở tất cả các giai đoạn